-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43710 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

براي رفع برخي از مشكلات از جمله از دست رفتن شغل همسرم دعا و راز و نياز زيادي كرديم ولي مشكلاتمان برطرف نشد از اين رو ميترسم دچار يأس و نوميدي شوم حال اين سؤال برايم مطرح است كه دل شكستن يعني چه؟ چطور خضوع و خشوع و ارتباط با خدا داشته باشم كه از حالت يأس و نااميدي رهايي يابم و ارتباطي را كه فرزندانم (دو پسر 12 و 11 ساله) در اين دورة بحراني با خدا داشتهاند و نذر و نيازي كه كردهاند، حفظ شود و ايمانشان سست نگردد؟ البته تا حدّي آنها را قانع كردم، ولي شما لطف كنيد و مرا راهنمايي نماييد.

قبل از هر چيزي اين آيه را يادآور ميشويم كه ...وَ لاَتَاْيْ ئ‹َسُواْ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُو لاَيَاْيْ ئ‹َسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلآالْقَوْمُ الْكَـَفِرُونَ ;(يوسف،87)...از رحمت خدا مأيوس نشويد كه تنها گروه كافران از رحمت خدا مأيوس ميشوند. و نيز اين آيات شريفه به ياد ميآوريم كه فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا # إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ;(شرح،5ـ6) به يقين با ]هر[ سختي آساني است # ]آري[ مسلّماً با ]هر[ سختي آساني است.

دربارة دعا بايد دانست كه اگر دعا كننده با خلوص نيّت و قطع اميد از ديگران به درگاه الهي روي آورد، قطعاً بي جواب نخواهد ماند. از پيامبر گرامي اسلامنقل است كه فرمود: خدا را نسزد كه درِ دعا را براي بندهاي بگشايد و درِ اجابت را به رويش ببندد; خدا كريمتر از آن است كه چنين كند.(ميزان الحكمه، محمدي ري شهري، حديث 5582.)

ولي اجابت دعا به معناي برآورده شدن سريع حاجات نيست و چه بسا به دلايلي زمان برآورده شدن حاجات و رفع نيازها به تأخير افتد. از حضرت عليروايت است كه فرمود: تأخير در اجابت دعا تو را نوميد نگرداند; زيرا كه بخشش ]خداوند[ بسته به نيّت ]او[ است; چه بسا كه در برآوردن خواهشت تأخير شود تا بدين وسيله خواهنده را پاداش بزرگتر و اميدوارتر ]به بخشش الهي[ را بخشش بيشتر دهد; بسا باشد كه چيزي بخواهي و به دو داده نشود; اما دير يا زود بهتر از آن به تو داده شود يا براي خير و مصلحت تو از تو دريغ شده است و بسا خواستهاي كه اگر برآورده شود، موجب نابودي و تباهي دين تو گرد.(همان، حديث 5708.)

در روايت ديگري از امام سجاد7 ميخوانيم: دعاي مؤمن از سه حال خارج نيست: يا برايش ذخيره ميگردد، يا در دنيا برآورده ميشود، و يا بلايي را كه ميخواهد به او برسد، دفع ميكند.(همان، حديث 5723.)

روايت در اينباره بسيار است و ما به دليل ضيق مجال به همين مقدار بسنده ميكنيم و به شما توصيه ميكنيم كه از دعا و راز و نياز به درگاه پروردگار نااميد نشويد كه تنها او مشكلگشا و برآورندة حاجات و بي نياز كنندة بندگان است.

در پايان توجه شما را به اين نكته جلب ميكنيم كه بلاها و گرفتاريها ميتواند به دلايل گوناگوني باشد، گاه امتحان الهي است و خداي متعال ميفرمايد: قطعاً همة شما را با چيزي از ترس، گرسنگي و كاهش در مالها و جانها و ميوهها آزمايش ميكنيم و بشارت ده به استقامت كنندگان(بقره،155)

از سوي ديگر، بلاها ممكن است زاييدة اعمال خود انسان باشد كه به گونهاي در اين دنيا رخ نموده است و راهي جز استغفار و توبه و جبران خطاها ـ در صورت امكان ـ نيست، و نيز ممكن است گرفتاريها بر اثر سست شدن ايمان و توكل بر خدا و مشورتهاي نادرست و تصميمگيريهاي شتاب زده و غلط باشد.

در پايان يادآور ميشويم كه رنجها و گرفتاريها اگر با صبر و توكل و رضايت به قضاي الهي همراه باشد، بي اجر نيست و اثرات مثبتي حداقل در روحيات انسان، بر جاي ميگذارد و نعمت رقت قلب از جمله نعمتهاي با ارزش روحي است كه به سادگي از آنِ كسي نميشود و شما سعي كنيد حتي پس از برطرف شدن مشكلتان، اين حالت را در خود حفظ كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.